تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

واقع شدن ملک در طرح شهرداری

واقع شدن ملک در طرح شهرداری

واقع شدن ملک در طرح شهرداری

چکیده:

واقع شدن ملک در طرح شهرداری موجد حق برای خریداران در جهت مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن است و نه مطالبه وجه بابت کسری متراژ از فروشنده.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/15

شماره رای نهایی: 9309970221801491

 

واقع شدن ملک در طرح شهرداری

رای بدوی:

درخصوص دعوی آقایان ع.م. و ع.م. به طرفیت خانم ع.ن. به خواسته مطالبه مبلغ کسری متراژ مورد معامله طبق نظریه کارشناس 000/000/165 ریال، نظربه اینکه برابر اسناد تقدیمی خواهان‌ها از جمله سند رسمی تک برگی میزان ملک 120متری باشد و در واقع کسری ندارد؛ ثانیاً: فرض اینکه ملک بنا به ادعای طرفین از طرح شهرداری قرارگرفته باشد، حق مطالبه قیمت از شهرداری برای مالک رسمی وجود دارد؛ ثالثاً: طبق اظهارات صریح خواهان‌ها ملک را به شرح 120 مترمربع خریداری کرده‌اند. در نتیجه اکنون که قبول کنیم در طرح قرارگرفته است و در واقع از مساحت معین کمتر درآمده است، برابر ماده 355 قانون مدنی، حق فسخ دارند، نه مطالبه کسری؛ مگر با تراضی طرفین. با عنایت به مراتب و صرفنظر از اینکه به ادعای خوانده ،خواهان‌ها مطلع بوده‌اند، دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست. مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885301155 مورخه 25/9/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که بر قرار رد دعوی خواهان ها ع. و ع. شهرتین م. بخواسته مطالبه بهای کسری مساحت مورد معامله موضوع قرارداد عادی مورخه 20/3/1393 اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً: بتصریح ماده 355 از قانون مدنی، در صورت زیاده یا نقیصه متراژ مورد معامله، آنچه هریک از متعاملین استحقاق دارند آنست که معامله واقع شده را به استناد نقیصه یا زیاده متراژ فسخ نمایند و زمانی استحقاق دریافت کسری مساحت یا زیاده مساحت را دارند که نسبت به آن تراضی نموده باشند؛ که در مانحن‌فیه هیچگونه توافقی فی‌مابین متعاملین راجع به مساحت در صورت کسر یا مازاد به عمل نیامده است. ثانیاً: متراژ مورد معامله و سند رسمی نیز به همان میزان قید شده‌است و واقع شدن در طرح شهرداری، موجد حق برای خریداران جدید در جهت مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن می‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code