تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

١٠ نكته كاربردى از قانون آيين دادرسى مدنى

١٠ نكته كاربردى از قانون آيين دادرسى مدنى

١٠ نكته كاربردى از قانون آيين دادرسى مدنى

  1. هر گاه شخص ثالث وارد دعوا شود و كل يا جزیي از موضوع دعوا را براي خود بداند و براي خود نسبت به آن حق مستقلي قائل شود، به آن ورود ثالث اصلي مي‌گويند.
  2. اگر وارد ثالث نسبت به موضوع دعوا براي خود حق مستقلي قائل نباشد، بلكه خود را در پيروزي يكي از اشخاص دعوا ذينفع بداند، به آن ورود ثالث تبعي مي‌گويند.
  3. تنها موردي كه خواهان لازم نيست ذينفع باشد بلكه كافي است كه بيم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعي است.
  4. شرايط رسيدگي توأمان دعواي ورود ثالث و دعواي اصلي آن است كه بين دو دعوا ارتباط كامل يا وحدت منشأ باشد و دعواي ورود ثالث به قصد تباني و تأخير در دادرسي نباشد.
  5. چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، عدم صلاحیت محلی، مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست اما عدم صلاحیت ذاتی، مانع از رسیدگی است.
  6. هر گاه دعواي اصلي مسترد شود، قاضي مكلّف است به دعواي ورود ثالث رسيدگي كند مگر اينكه ورود ثالث تبعي باشد.
  7. اگر دعواي ورود ثالث به موجب قرار رد شود و در مرحلهی تجديد نظر اين قرار نقض شود، دادگاه تجديد نظر به هر دو دعوا (اصلي و طاري) رسيدگي ماهيّتي مي‌كند. چون ورود ثالث از استثنائاتي است كه لازم نيست يك بار در دادگاه بدوي به ماهيّت آن رسيدگي شده باشد.
  8. دعواي ورود ثالث از دعاوي طاري محسوب مي‌شود و در صورتي قابل طرح است كه با دعواي مطروحه مرتبط باشد يا داراي يك منشأ باشد.
  9. وارد ثالث، خواهان محسوب مي‌شود و حقوق و تكاليف خواهان را دارد.
  10. اگر شخص ثالث در دعواي طرفين، قبل از ختم دادرسي وارد نشود و حكم قطعي صادر شود، مي‌تواند از راه اعتراض ثالث اقامه دعوي كند.

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید؛ نظرات و سوالات خود را در ارتباط با ١٠ نكته كاربردى از قانون آيين دادرسى مدنى در بخش نظرات همین نوشته برای ما بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code