عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار

عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار

عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار مبادرت به صدور راى وحدت رويه نموده است.

 

عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار

رأی وحدت رويه شماره : 604 مورخه 1374.12.22

‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 #قانون_کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای #کارگر و #پیمانکار ملحوظ گردیده‌ مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و #‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین ‌قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه #لازم‌الاتباع است.

 

پیشنهاد نویسنده : سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code