تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول

چکیده:
دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/29
شماره رای نهایی: 9209970221500651

 

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول

رای بدوی

درخصوص دعوای خواهان‌ها آقایان م.م. فرزند ش. و ف.م. فرزند ش. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت آقایان م.ش. و ر.الف. با وکالت بعدی آقایان ی.ح. و م.پ. به‌خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع معامله یک دستگاه کامیون ولوو به‌شماره انتظامی … با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که خواهان در تبیین دعوی خویش اظهار داشته که در تاریخ 15/7/88 یک دستگاه کامیون ولوو 12f مدل 70 کشنده از خواندگان خریداری و مبلغ ـ /000/850/32 تومان طی یک فقره چک رمزدار و وجه نقد طی قبض شماره 943 پرداخت شده است و مبایعه‌نامه در نمایشگاه ح. تنظیم و سه برگ آن در نمایشگاه می‌ماند و در تاریخ 26/8/1388 صورت‌جلسه فروش نیز به درخواست اینجانبان تنظیم می‌گردد و خواندگان اقرار به فروش خودرو می‌نمایند. پس از چند ماه در چند نوبت در حضور شهود اقساط خودرو پرداخت می‌گردد. جمعاً مبلغ ـ /000/000/535 ریال پرداخت شده است. پس خودرو از جانب آقای ص.ن. توقیف (با وکالتی از آقای ج. داشته) می‌گردد که منتهی به شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر می‌گردد که در شعبه 105 محاکم اسلامشهر مطرح و قرار اناطه صادر گردیده است. لذا اینک وفق خواسته، تقاضای محکومیت خواندگان، مستدعیست. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان‌ها و اظهارات و دفاعیات طرف دعوی و نظر به اینکه در دعوای مدنی، خواهان مدعی حقی است که عهده خوانده برقرار است و خوانده در این رهگذر منکر آن می‌باشد، یا اینکه از انجام تعهد خویش شانه خالی می‌نماید و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته می‌گردد، این در حالی است که بیع یا هر عمل حقوقی دیگری، اعلام اراده‌هایی است که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می‌پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله قانونی صورت می‌گردد، بنابراین اثبات وقوع یک قرارداد نمی‌تواند موضوع یک دعوا باشد، بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد، توسط متعهد موضوع دعوا واقع می‌گیرد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت آقایان 1ـ ر.الف. 2ـ م.ش. نسبت به دادنامه شماره 1105 مورخ 26/9/91 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر و مطابق آن دعوی اثبات وقوع معامله یک‌دستگاه کامیون ولوو را غیر قابل استماع اعلام نموده. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده، نظر به اینکه دعوای اثبات معامله، صرفاً درخصوص اموال غیر منقول، قطع نظر از موارد استثنایی به‌لحاظ حاکمیت مواد قانون ثبت، قابل طرح نبوده، لیکن در مورد اموال منقول با توجه به امکان تحقق عقد بیع به‌شرح ماده 338 قانون مدنی، موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده، بنابراین مستندبه ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده جهت رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

پیشنهاد نویسنده : مالکیت فکری در استارتاپ

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

1 دیدگاه

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code