تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت ثمن

خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت ثمن

خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت ثمن

چکیده:

توافق خریدار و فروشنده مبنی بر اینکه چنانچه تمامی ثمن معامله پرداخت نگردد، بیع امانی خواهد بود، سبب تحقق جرم خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت ثمن نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/03

شماره رای نهایی: 9209970220900089

 

خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت ثمن

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای م.ع. فرزند ع.، متولد 1333شغل آزاد اهل قم ساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه با وکالت آقای ک.الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به 95/268 گرم طلای 18عیار به شرح محتویات پرونده امر نظربه تحقیقات معموله و دفاعیات متهم و وکیلش در دادگاه که متهم طلاها را از شاکی دریافت تا پس از فروش تسویه نماید، عنصرسپردن به قصد استرداد و رابطه امانی فی‌مابین موجود نبوده است؛ بنابراین دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378و اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نام‌برده صادر و اعلام می‌نمايد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان1ـ ر.ب. و 2ـ م.ب. به وکالت از م.م. نسبت به دادنامه شماره 0864 مورخه 29/8/91 شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که [به] موجب آن در مورد اتهام منتسبه به آقای م.ع. مبنی بر خیانت در امانت موضوع شکایت موکلین تجدیدنظرخواهان‌ها رأی بر برائت صادر گردیده، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و خواستار تجدیدنظر شده‌اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اگر کسی مالی را فروخت و ضمن قراردادی با خریدار توافق نماید ثمن معامله را ضمن فروش مجدد مال توسط وی دریافت نماید و تا پرداخت تمامی ثمن معامله بیع، امانی تلقی وخریدار با عدم پرداخت به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب واقع شود این عمل خیانت در امانت محسوب نمی‌گردد چون بیع جزء عقود تملیکی بوده و خریدار مالک مبیع است نه امین، تحقق خیانت در امانت منتفی است؛ فلذا چون دادنامه صادره با رعایت مطالب معنونه و در این راستا اصدار یافته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

پیشنهاد نویسنده : نحوه مطالبه مهریه

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code