تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

چکیده:

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی­شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می­تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/15

شماره رای نهایی: 9109970220300744

 

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به¬طرفیت خواندگان 1- (ع. ف. پ.) 2- (غ. ف. پ.) 3- (غ. ح. خ. ف.) 4- (ف. ر.) 5- (ر. ر.) به¬خواسته صدور حکم بر تأیید (تنفیذ – تثبیت) مالکیت منافع (سرقفلی) خواهان در یک باب مغازه به¬شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، دعوی مطروحه بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.در دادنامه شماره 82/2032-2033 مورخه 29/8/82 دادگاه محترم شعبۀ 210، حکم بر بطلان سند رسمی مالکیت آقای (س. الف. ح.) را اصدار می¬نماید، سندی که به¬موجب آن شش دانگ یک¬باب خانه و یک¬باب دکّان به خریدار (س.الف. ح.) منتقل گردیده بوده است و دادگاه محترم موصوف با علم به ادعای خواهان مبنی بر خرید کل پلاک، اعم از مسکونی و تجاری، چنین رأیی را انشاء نموده و انتقال ملک را با کلیت آن باطل دانسته است. همچنین در دعوی مطالبه ارزش ثمن معامله و غرامت حاصله نیز خواهان در متن دادخواست، به خرید کل ملک اعمّ از مسکونی و تجاری اشاره نموده و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسی منتخب دادگاه ارزش روز مورد معامله را به¬صورت شش دانگ، اعم از عرصه و اعیان (بخش¬های مسکونی و تجاری) معیّن نموده¬اند و این مبلغ در حق خواهان واریز گردیده است. دادگاه محترم صادرکننده رأی با لحاظ اینکه کل مورد معامله مستحق¬ للغیر درآمده و باطل می¬باشد چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است در حالی¬که خواهان در طرح دعوی خود مبنی بر مطالبه ثمن معامله می¬توانست مستحق للغیر درآمدن بخشی از ثمن را اعلام و ثمن آن قسمت را مطالبه نماید که چنین اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و با این وصف و قطعیت احکام صادره از محاکم صالحه و بطلان معامله (کلیّت آن) به جهت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و اخذ ثمن مورد معامله آن هم قیمت مسکونی و تجاری توسط خواهان، موجبی برای طرح دعوی تنفیذ و تثبیت مالکیت سرقفلی مغازه در بین نبوده و نمی¬تواند مؤثر در مقام باشد و مادامی¬که رأی دادگاه محترم شعبۀ 210 دایر بر ابطال سند معامله خواهان با خواندگان ردیف¬های 1 تا 3 اصلاح یا تغییر نکرده، فرض بر بطلان کل معاملۀ منعقده بین خواهان و مشارٌالیهم بوده و استثناء بر آن جایز نخواهد بود، لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می¬باشد.
رئیس شعبۀ 182 دادگاه عمومی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (س. الف. ح.) نسبت به دادنامه شماره 47 مورخه 29/1/91 صادره از شعبۀ 182 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تأیید و تنفیذ مالکیت سرقفلی یک باب مغازه صادر شده است وارد و موجّه می¬باشد؛ زیرا صرفنظر از جهات اعلام¬شده از سوی تجدید¬نظرخواه، اصولاً درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت دعوی محسوب نمی¬شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی¬باشد بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه نماید که در این صورت دعوی محقق شده و قابلیت رسیدگی دارد مثل درخواست تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی یا تحول مغازه یا اعتراض نسبت به حکم خلع ید علیه او، لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر می¬کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

پیشنهاد نویسنده : نحوه مطالبه مهریه

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code