تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

اوراق دعوی و اوراق اجرایی

اوراق دعوی و اوراق اجرایی

اوراق دعوی و اوراق اجرایی

چکیده:

اعلان به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبردادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/05

شماره رای نهایی: 9309970221800850

 

اوراق دعوی و اوراق اجرایی

رای بدوی

در این پرونده آقای م. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی و دادستان تهران با وکالت آقای م.الف. و در داخواست جداگانه به طرفیت آقای ر.م. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته اعتراض ثالث و آقای م.م. به طرفیت دادستان تهران و ر.م. و اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف دادخواستی تقدیم نمودند و پس از تعیین جلسه رسیدگی اظهارات طرفین و وکلاء استماع گردید و صرف نظر از اظهارات انان با عنایت به اینکه در ماده 537 ق.ت زمان اعتراض هر ذی نفع راکه در ایران مقیمند یک ماه اعلام کرده است و این زمان با ملاحظه تاریخ دادخواست منقضی شده است و توجهاً به صراحت ماده 538 ق.ت پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مواعد مذکور در ماده 538 ق.ت منع کرده است و تاریخ توقف را برای طلبکار قطعی دانسته لذا اعتراض‌های خواهان های معترض ثالث خارج از فرجه مقرر قانونی بوده و به استناد مواد مارالذکر رد می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972168800130 مورخ 11/3/1393 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی م. با وکالت پ.پ.و الف. ک. و م.م.با وکالتی. ف.به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9209972168800446 مورخ 31/6/1392 آن شعبه که متضمن صدور حکم بر ورشکستگی ر.م. با تاریخ توقف 23/8/1386 می‌باشد اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلامی بوده که با اصدار حکم بر ورشکستگی فرد تاجر مراتب از طریق مقتضی اعلان می‌گردد و بنا بر تصریح ماده 537 از قانون تجارت مهلت اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی می‌باشد که در مانحن فیه دادنامه معترض عنه در تاریخ 31/6/1392 اصدار و اعلان گردیده است حال آنکه معترض ثالث در تاریخی مؤخر (24/9/1392) و خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. ثانیاً موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام ورشکستگی تابع قانون خاص (قانون تجارت) بوده و خروج موضوعی از قانون عام (قانون آئین دادرسی مدنی) دارد و قانون عام لاحق قانون خاص مقدم را تخصیص نمی‌زند از این رو استناد وکلای محترم تجدیدنظر خواه به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت اعتناء توجه را ندارد. ثالثاً مقنن در نگارش ماده 537 از قانون تجارت از کلمه اعلان استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت می‌باشد از این رو طرح دعوی معنونه خارج از موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از همان قانون دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 

پیشنهاد نویسنده : نحوه مطالبه مهریه

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code